Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[135] 10 december 2020: Ruim 130 ´kennisparels´ over criminaliteit en rechtshandhaving beschikbaar op de website ´Probleemgericht werken aan High Impact Crime´

Inleiding en context

Donderdagmiddag 10 december 2020. Vandaag een samenvattend kennisoverzicht over ruim 130 verzonden ´kennisparels´. Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van zogenaamde ‘kennisparels’ op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk synthesestudies en overzichtsartikelen, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een ´kennisparel´ bevat in de regel een samenvattend overzicht van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses en aansprekende concepten en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Vaak wordt ook een samenvattende beschrijving gegeven van een aantal factoren en kenmerken die de werkzaamheid en effectiviteit van die interventies en maatregelen bepalen.

Die dagelijkse ´kennispareltjes´ worden inmiddels door honderden geïnteresseerden per email ontvangen. Deze ontvangers zijn werkzaam op het brede terrein van Justitie, in het bijzonder binnen de zogenaamde strafrechtketen. Die keten bestaat uit achtereenvolgens de onderdelen Preventie, Opsporing, Vervolging, Berechting, Strafuitvoering, en Nazorg aan slachtoffers en reclassenten. De reacties bij de ontvangers zijn overwegend positief.

Er worden ook regelmatig eerder verzonden ´kennisparels´ opgevraagd. Om aan die vraag te voldoen zijn de tot nu toe verzonden ´kennisparels´ beschikbaar gesteld op website ´probleemgericht werken aan High Impact Crime´: https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/ De inleidende teksten en de ‘’kennisparels’’ zelf zijn daarvan eenvoudig te downloaden. In bijlage 1 van bijgesloten document is een chronologisch overzicht opgenomen van de tot nu toe verschenen ´kennisparels´ (tot en met publicatiedatum 8 december 2020). Door hierop te klikken wordt toegang verkregen tot de documenten zelf.

Bron

Waard, Jaap de (december 2020). Ruim 130 ´kennisparels´ over criminaliteit en rechtshandhaving beschikbaar op de website ´Probleemgericht werken aan High Impact Crime´. Den Haag: Ministerie van Justitie & Veiligheid, 10 pp. https://www.researchgate.net/publication/346913547_Ruim_130_kennisparels_over_criminaliteit_en_rechtshandhaving_beschikbaar_op_de_website_Probleemgericht_werken_aan_High_Impact_Crime

Samenvatting

Op basis van de uitkomsten van de ´kennisparels´ is er reden voor optimisme over wat werkt bij de preventieve en repressieve aanpak van criminaliteit. Een effectief criminaliteitsbeleid is een specifiek en geconcentreerd beleid: selectie en focus zijn de belangrijkste kenmerken. Er bestaan geen handboeken of panklare recepten die aangeven wat wel of niet werkt bij de aanpak van criminaliteit. Wel is steeds meer inzicht verkregen in welke richting gezocht moet worden om criminaliteit succesvol tegen te gaan. Kennisnemen van dergelijke inzichten is dan ook een must voor iedereen die betrokken is bij de preventie en reductie van criminaliteit en onveiligheid. De hoop is dat de uitkomsten van de verschenen meta-evaluaties zowel beleid en praktijk verder kunnen stimuleren en op weg helpen om Nederland nog veiliger te maken door de juiste keuze te maken van de toe te passen (preventie)maatregelen en interventies.

Afsluitend

Niet of matig verspreide kennis is nutteloze kennis. Ik hoop dat de beschikbaarheid van de tot nu toe verzonden ´kennisparels´ via deze nieuwe downloadmogelijkheid verder zal toenemen. Op deze wijze kunnen de studies ‘’vanachter het (thuiswerk)bureau’’ worden opgevraagd en bekeken. Het hoofddoel is om aan te tonen dat de laatste jaren een accumulatie van kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving heeft plaats gevonden. De mate waarin beschikbare wetenschappelijke kennis wordt gebruikt in de beleidsvoorbereiding, kan echter aanmerkelijk verbeterd worden. Dat is trouwens niet een uniek probleem voor specifieke justitieonderdelen, het speelt JenV-breed. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom er sprake is van onderbenutting van bestaande kennis. De heersende cultuur is er één van het op korte termijn pragmatisch tegemoet treden van politieke incidenten. Er is sprake van een spanningsveld tussen ‘’policy based evidence’’ en ‘’evidence based policy’’ (beleidsdirecties als ‘politiek secretariaat’ versus op evidentie gebaseerde beleidsadvisering). In de beleidsvoorbereiding is sprake van een beperkt collectief geheugen over “wat werkte en wat niet werkte”  in voorgaande jaren. Veel van wat bekend is blijkt onbekend te zijn.

Vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de beleidsontwikkeling is traditioneel lastig. Dit komt omdat men afzonderlijk een eigen taal spreekt: de wetenschapper houdt van problematiseren en onzekerheid, denkt op langere termijn, de beleidsmedewerker zoekt vermindering van complexiteit en moet vaak op korte termijn handelen. Voorts is er een berg aan wetenschappelijke studies, die voor een beleidsmedewerker lastig te overzien is en waarbij het kaf moeilijk van het koren kan worden onderscheiden. Ten slotte geldt, dat wetenschappelijke studies inzichten bieden die doorgaans algemener zijn dan de specifieke beleidsvraag die een medewerker onder zich heeft – er moet dus een vertaalslag gemaakt worden. Willen we de kloof tussen beleid en wetenschap overbruggen, dan moeten we een brug slaan die de vertaalslag verzorgt. Anders gezegd: er moet participatie en communicatie over en weer zijn met professionals die deze vertaalslag kunnen verzorgen. Die professionals moeten zodanige verbinding hebben met de wereld van de wetenschap, dat ze niet alleen ten behoeve van beleid goede inzichten daaruit kunnen destilleren maar ook in staat zijn dergelijke ‘vertaalproducten’ ter toetsing voor te leggen aan de wetenschap. Hierbij is het wenselijk, dat verkregen generieke inzichten uit de wetenschap, die op vele dossiers van J&V betrekking hebben, ook documentair beschikbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld wat er uit ‘meta-evaluaties’ komt, de inzichten die gefundeerd zijn op een reeks van studies. Dit betreft gevalideerde en hard geredigeerde inzichten, waar ‘blind’ op terug gevallen moet kunnen worden. De 130 ´kennisparels´ bieden deels dit inzicht en overzicht. Maak er gebruik van, makkelijker kunnen we het niet maken.

prohic_linksonder