Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[177] 3 maart 2021: Focal Concerns and Police Decision Making in Sexual Assault Cases: A Systematic Review and Meta-Analysis

Inleiding en context

Woensdagmorgen 3 maart 2021, een fijne dag allemaal. Vandaag als ´kennisparel´ een systematisch overzicht over de beslissingen die door politieagenten worden genomen om over te gaan tot arrestatie in gevallen van seksueel geweld. Internationaal blijkt er sprake te zijn systematisch uitval van zedenzaken vanwege de beslissing in de arrestatiefase om niet te arresteren. Er wordt in bijgesloten studie systematisch gekeken en beoordeeld welke aandachtspunten en elementen gebruikt worden in de besluitvorming van de politie om wel of niet over te gaan tot arrestatie van de verdachte in  gevallen van seksueel geweld. De meta-analyse vond verschillende robuuste en statistisch significante correlaties die verklaren waarom wel of niet tot arrestatie wordt over gegaan.

Bron

Lapsey, David S., Bradley A. Campbell & Bryant T. Plumlee (February 2021). Focal Concerns and Police Decision Making in Sexual Assault Cases: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma, Violence & Abuse, 15 February, pp. 1-15.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1524838021991285

Samenvatting

Sexual assault and case attrition at the arrest stage are serious problems in the United States. Focal concerns have increasingly been used to explain police decision making in sexual assault cases. Because of the popularity of the focal concerns perspective and potential to inform evidence-based training, a systematic review and meta-analysis are needed to condense the literature. In this study, we assess the overall strength of the relationship between focal concerns variables and police decisions to arrest in cases of sexual assault. Our assessment of the effects of focal concerns variables on arrest decision making in sexual assault cases followed the systematic review protocols provided by the Campbell Collaboration of Systematic Reviews. Specifically, we used the Campbell Collaboration recommendations to search empirical literature and used meta-analysis to evaluate the size, direction, and strength of the impact of focal concerns variables on arrest decisions. Our search strategy detected 14 eligible studies and 79 effect sizes. The meta-analysis found several robust and statistically significant correlates of arrest. In fact, each focal concerns concept produced at least one robust arrest correlate. Overall, focal concerns offers a strong approach for explaining police decisions in sexual assault cases. Although practical concerns and resource constraints produced the strongest arrest correlates, results show the importance of additional case characteristics in officers’ decision to arrest.

Our analysis revealed that arrest decisions were impacted by rape myths across studies. As such, more training is needed to dispel misconceptions about sexual assault cases, which is evident by our detected effects demonstrating the impact of victim injury, victim resistance, suspect weapon use, victim credibility, and victim alcohol use on officers’ decision to arrest. Training programs that fit these three recommendations have recently been implemented in some jurisdictions. For example, in the State of Kentucky, each police department sends at least one officer to attend a comprehensive 40-hr sexual assault investigation course. The program covers topics such as rape myth acceptance, the use of DNA evidence in investigations, victim interviewing, and trauma-informed investigations. Importantly, a recent evaluation found that Kentucky’s training program improved officers’ short- and long-term knowledge of trauma-informed practices, knowledge of state laws, and perceptions of victims. Implications for Practice, Policy, and Research:

  • Training should focus on improving police responses to victims of sexual assault, including reducing rape myths and misconceptions of rape.
  • Training should focus on police educating officers on victim-centered, trauma informed interview techniques.
  • Officers should be offered additional training on the collection and processing of physical evidence, specifically the utility of sexual assault kits.
  • Future research should continue to use the focal concerns framework to explain officer decision-making in sexual assault cases.

Afsluitend

In Nederland gaat bijzondere aandacht uit naar de omgang met slachtoffers van zedendelicten. In de aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik wordt hier specifiek op ingegaan: https://wetten.overheid.nl/BWBR0021545/2005-02-15 Sinds de invoering van de richtlijn De Beaufort voor de bejegening van slachtoffers van seksuele misdrijven in 1986, is de wijze waarop slachtoffers worden behandeld door politie en Openbaar Ministerie veranderd. De achtergrond voor het invoeren van deze richtlijn was dat een seksueel geweldsmisdrijf een zodanig ernstige inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, dat bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de bejegening door politie en justitie van slachtoffers van seksuele geweldsmisdrijven.

Eind jaren negentig ontstond bij het College van Procureurs-Generaal behoefte aan de actualisering van de richtlijn De Beaufort. Eén van de redenen hiervoor was de wens om, naast een professionele bejegening van slachtoffers van zedendelicten, meer nadruk dan voorheen te leggen op het algemeen belang van waarheidsvinding. Om deze twee doelstellingen te realiseren werden de aanwijzing ‘bejegening slachtoffers van zedenzaken’ en de aanwijzing ‘opsporing seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties’ ontwikkeld. Beide aanwijzingen zijn op 1 oktober 1999 in werking getreden. De aanwijzingen hebben een positieve invloed gehad op de aandacht die politie en Openbaar Ministerie besteden aan de zedentaak. De twee aanwijzingen worden nu geïntegreerd tot één nieuwe aanwijzing, met als titel aanwijzing ‘opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik’. De samenvoeging gebeurt omdat onderwerpen als deskundigheidsbevordering, professionaliteit e.d. in elke zedenzaak noodzakelijk zijn en er een eenduidig document voor de aanpak van zedenzaken dient te zijn.

Met seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties worden die vormen van misbruik bedoeld waarbij handelingen plaatsvinden met een seksuele lading en waarbij het slachtoffer in een afhankelijkheidsrelatie staat of stond tot de dader. Daaronder zijn in ieder geval begrepen de gevallen van ontucht met misbruik van gezag die in art. 249 Wetboek van Strafrecht (WvSr) worden genoemd. De aanwijzing maakt een onderscheid tussen acute situaties en situaties waarin bezinning nodig is/mogelijk is. Dat laatste zal in het algemeen het geval zijn in afhankelijkheidssituaties.

prohic_linksonder