Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[200] 19 april 2021: Een jubileum: 200 ´kennisparels´ over criminaliteit en rechtshandhaving beschikbaar op de website ´Probleemgericht werken aan High Impact Crime´

(https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/)

Inleiding en context

Beste mensen, het is vandaag maandag 19 april 2021. Ik wens jullie allemaal een prettige en vooral gezonde werkweek toe. Het is voor mij vandaag ook een beetje een feestelijke dag: bijgesloten treffen jullie namelijk de 200e ´kennisparel´aan die ik tot nu toe heb verstuurd aan een kleine 1000 ontvangers die op mijn mailinglijst staan. Dat is toch wel een bijzonder moment en het toont ook aan hoeveel beschikbare kennis aanwezig is op het (brede) terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. En dat is in feite precies het doel waarom ik jullie zeer regelmatig deze pareltjes stuur: maak bekend wat bekend is aan beschikbare kennis. Uiteraard met het doel om die kennis vervolgens te gebruiken bij de beleidsvorming en in de grillige praktijk.

Uiteraard is er nog een aantal andere redenen aan te geven waarom ik dit initiatief in maart 2020 ben gestart. Naar mijn mening is niet, of slecht verspreide kennis nutteloze kennis. Ik loop per 1 juni a.s. 40 jaar mee als medewerker binnen het ministerie van Justitie. En eigenlijk heb ik mij vanaf de eerste dag toen ik op het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) begon bezig gehouden met kennisverspreiding in de brede zin van het woord. Wanneer ik terugkijk op die periode dan is er in feite voor wat betreft het gebruik van beschikbare kennis sprake van een ´varkenscyclus´. Ik heb perioden mee gemaakt waarin beschikbare kennis optimaal werd gebruikt, zie bijvoorbeeld deze ´kennisparel´: https://prohic.nl/2020/08/24/24-augustus-2020-jan-j-m-van-dijk-een-kennismens-bij-uitstek/ en perioden waarin het gebruik daarvan beperkt is te noemen.

Op dit moment is er naar mijn mening sprake van systematische onderbenutting van bestaande kennis: ondanks, of misschien juist wel door de grote hoeveelheid beschikbare kennis, evaluaties en onderzoeksrapporten “weten we maar in beperkte mate wat al bekend is”. En dat is natuurlijk jammer en weinig efficiënt. Uiteraard moet je niet naïef zijn over de exclusiviteit van wetenschappelijke kennis alleen. Voor een goede beleidsontwikkeling moet namelijk gebruik gemaakt worden van kennis uit drie domeinen: wat er leeft in het politiek-bestuurlijke domein (van belang vanwege politieke actualiteit en ’haalbaarheid’), wat er omgaat in de praktijk van de beroepsuitoefening op ons justitieterrein (van belang voor ‘werkbaarheid’ van beleid), en wat de wetenschap ons leert over de gesystematiseerde kennis over de werkzaamheid van maatregelen (van belang voor ‘werkzaamheid’ van beleid).

Op dat laatste kennisdomein richt ik mij met het beschikbaar stellen van de ´kennisparels´: wat leert de wetenschap ons. Vandaag heb ik een werkje van eigen hand bijgesloten. Het betreft een korte bijdrage waarin ik een optimistisch geluid laat horen over de accumulatie van beschikbare kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Als bijlage bij dat document heb ik chronologisch de tot nu toe verzonden ´kennisparels´ opgenomen. Loop er eens doorheen en door er simpel op te klikken kom je bij al die beschikbare kennispareltjes terecht inclusief een korte beschrijving van de inhoud, soms een kritische commentaar en de parel zelf: helemaal kosteloos.  

Bron

Waard, Jaap de (april 2021). Een jubileum: 200 ´kennisparels´ over criminaliteit en rechtshandhaving beschikbaar op de website ´Probleemgericht werken aan High Impact Crime´ (https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/)Den Haag: Ministerie van Justitie & Veiligheid https://www.researchgate.net/publication/346913547_Een_jubileum_200_kennisparels_over_criminaliteit_en_rechtshandhaving_beschikbaar_op_de_website_Probleemgericht_werken_aan_High_Impact_Crime_httpsprohicnlde-parels-van-jaap-de-waard

Samenvatting

Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van zogenaamde ‘kennisparels’ op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk synthesestudies of systematic reviews, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een ´kennisparel´ bevat in de regel een samenvattend overzicht van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses en aansprekende concepten en inzichten uit de wetenschap en praktijk.

Vaak wordt ook een samenvattende beschrijving gegeven van een aantal factoren en kenmerken die de werkzaamheid en effectiviteit van die interventies en maatregelen bepalen. Die bijna dagelijkse ´kennispareltjes´ worden inmiddels door zo´n 1000 geïnteresseerden per email ontvangen. Deze ontvangers zijn werkzaam op het brede terrein van Justitie, in het bijzonder binnen de zogenaamde strafrechtketen. Die keten bestaat uit achtereenvolgens de onderdelen Preventie, Opsporing, Vervolging, Berechting, Strafuitvoering, en Nazorg aan slachtoffers en reclassenten. De reacties bij de ontvangers zijn overwegend positief. Er worden ook regelmatig eerder verzonden ´kennisparels´ opgevraagd. Om aan die vraag te voldoen zijn de tot nu toe verzonden ´kennisparels´ beschikbaar gesteld op deze website. De inleidende teksten en de ‘’kennisparels’’ zelf zijn daarvan eenvoudig te downloaden. In bijlage 1 van het bijgesloten document is een chronologisch overzicht opgenomen van de tot nu toe verschenen ´kennisparels´ (tot en met publicatiedatum 13 april 2021). Door hierop te klikken wordt toegang verkregen tot de documenten zelf.

Afsluitend

De mate waarin beschikbare wetenschappelijke kennis wordt gebruikt in de beleidsvoorbereiding, kan aanmerkelijk verbeterd worden. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom er sprake is van onderbenutting. De heersende cultuur is er één van het op korte termijn pragmatisch tegemoet treden van politieke incidenten. Er is sprake van een spanningsveld tussen ‘’policy based evidence’’ en ‘’evidence based policy’’ (beleidsdirecties als ‘politiek secretariaat’ versus op evidentie gebaseerde beleidsadvisering). In de beleidsvoorbereiding is sprake van een beperkt collectief geheugen over “wat werkte en wat werkte niet”  in voorgaande jaren.

Maar op basis van de uitkomsten van de 200 tot nu toe verzonden ´kennisparels´ is er reden voor optimisme over wat werkt bij de preventieve en repressieve aanpak van criminaliteit. Een effectief criminaliteitsbeleid is een specifiek en geconcentreerd beleid: selectie en focus zijn de belangrijkste kenmerken. Er bestaan geen handboeken of panklare recepten die aangeven wat wel of niet werkt bij de aanpak van criminaliteit. Wel is steeds meer inzicht verkregen in welke richting gezocht moet worden om criminaliteit succesvol tegen te gaan. Kennisnemen van dergelijke inzichten is dan ook een must voor iedereen die betrokken is bij de preventie en reductie van criminaliteit en onveiligheid. De hoop is dat de uitkomsten van de verschenen meta-evaluaties zowel beleid en praktijk verder kunnen stimuleren en op weg helpen om Nederland nog veiliger te maken door de juiste keuze te maken van de toe te passen (preventie)maatregelen en interventies. Hopelijk dragen de 200 tot nu verzonden ´kennisparels´ daaraan bij. Ik ga er trouwens voorlopig nog wel even mee door, dus bekijk de mailbox maar regelmatig naar nieuwe ´kennispareltjes´.

prohic_linksonder