Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[313] 17 december 2021: Dashboard Criminaliteit en Recht online: https://criminaliteit-en-recht.nl/

Inleiding en context

Beste mensen, het is vandaag vrijdag 17 december 2021. Voor een groot deel van de ontvangers van de ´kennisparels´ begint het grote genieten van een korte vakantieperiode, ik zou zeggen maak er wat van. Ik heb vandaag vrij genomen maar wil jullie toch op de hoogte brengen van het volgende. De ´kennisparel´ van vandaag is een wat afwijkende, het betreft geen ´systematic overview´, geen gedegen onderzoek of een gedegen internationaal overheidsdocument. Ik wil jullie op deze manier wijzen op het gisteren online zijn gegaan van het Dashboard Criminaliteit en Recht: https://criminaliteit-en-recht.nl/Het dashboard geeft de meest actuele cijfers over de stand van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland.

Het dashboard is een gezamenlijk initiatief van de Rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.Het aantal opgenomen kerncijfers (en de detaillering daarvan) zal de komende jaren steeds verder worden uitgebreid. Het aantal organisaties betrokken bij de ontwikkeling zal eveneens toenemen. Hierdoor zal de verschafte informatie en de aansluiting op actuele maatschappelijke vragen toenemen en de kwaliteit van de gegevens verder verbeteren. Eerder verstuurde ik al deze ´kennisparel´: https://prohic.nl/2021/10/18/274-18-oktober-2021-criminaliteit-en-rechtshandhaving-2020-ontwikkelingen-en-samenhangen/ Die betrof het uitbrengen van de 19e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving 2020. Het dashboard wordt grotendeels gevuld met data uit deze jaarlijkse publicatie die beoogt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving periodiek en systematisch in kaart te brengen. Statistische kennis dus voor beleid, praktijk en wetenschap. We zijn in Nederland in vergelijking met andere landen behoorlijk goed voorzien met deze statistische kennis over ontwikkelingen in de criminaliteit en rechtshandhaving.

Bron

Dashboard Criminaliteit en Recht (december 2021). Den Haag: Ministerie van Justitie & Veiligheid,  https://criminaliteit-en-recht.nl/

Samenvatting

Het dashboard is bedoeld als kerncijferplatform en geeft betrouwbare, eenduidige, kwantitatieve informatie over de strafrechtketen voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Op het dashboard zijn de meest actuele cijfers op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland terug te vinden. Cijfers die op verschillende plekken zijn gepubliceerd, worden op deze website met visualisaties bijeengebracht. De publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving (C&R) van het WODC vormt hierbij de basis. De cijfers zijn ondergebracht in zes thema’s: preventie, slachtofferschap, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging. Door in de menubalk links op een (sub)thema te klikken, komt u bij de kerncijfers van het desbetreffende thema. Vervolgens kunt u boven aan de pagina verschillende indicatoren kiezen, waarvoor verschillende onderwerpen, selecties en uitsplitsingen worden weergegeven.

Afsluitend

Beleid en praktijk zijn uiteraard gediend met tijdige signalering van trends en ontwikkelingen in de criminaliteit. Het gisteren gelanceerde Dashboard Criminaliteit en Recht is hierbij een belangrijke bron. Wat geconcludeerd kan worden is dat het de afgelopen 15 jaar goed gaat met de criminaliteitsontwikkeling in Nederland. De vraag die dan beantwoord moet worden is uiteraard hoe die daling en ontwikkeling is te verklaren. Welke duiding kunnen we daaraan geven? Je zou daarom verwachten dat de vele criminologen in Nederland, maar ook andere wetenschapsdisciplines zich met die verklaringen bezig houden. Wat echter opvalt is dat die verklaringen slechts beperkt zijn terug te vinden in de criminologische vakliteratuur.

Veel criminologen zijn geïntrigeerd door de oorzaken voor het ontstaan van criminaliteit. Die willen ze op verschillende manieren in kaart brengen. Het lijkt alsof criminologen vooral georiënteerd zijn op verklaringsmodellen voor het ontstaan van criminaliteit: waarom plegen mensen criminaliteit, wat drijft ze en wat weerhoudt hen? Maar waar ze grote moeite mee hebben is om verklaringen te bieden voor de gebleken daling van de criminaliteit. Waarom is die de afgelopen jaren zo spectaculair gedaald? In Nederland is sinds 2002 sprake van een significante daling van de criminaliteit. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven is in 2020 ten opzichte van 2002 met ruim 40 procent omlaag gegaan. In 15 jaar tijd zien we dat het totale zelf gerapporteerde slachtofferschap met bijna 50 procent daalt. Onder jongeren is de daling van het totale slachtofferschap nog omvangrijker. De daling doet zich zowel voor bij vermogenscriminaliteit (autodiefstal, woninginbraak, autokraak, winkeldiefstal, straatroof en zakkenrollerij) als geweldscriminaliteit (mishandeling, seksueel geweld, verkrachting, moord en doodslag).

Opvallend is de sterke daling tussen 2008 en 2019 van het aantal volwassen en jeugdige verdachten in Nederland, met respectievelijk 40 en 60 procent. De afname van criminaliteit zien we trouwens in een groot deel van de geïndustrialiseerde wereld.

In een eerdere publicatie noemde ik dit gebrek aan aandacht voor de verklaring van de daling van criminaliteit ´Criminology’s Dirty Little Secret´: https://www.researchgate.net/publication/316968064_Criminology’s_Dirty_Little_Secret_Hoe_de_daling_van_de_criminaliteit_bijna_geheel_voorbijging_aan_de_Nederlandse_criminologie

In die bijdrage wordt getracht om op basis van de internationaal beschikbare kennis verklaringen te geven waarom de criminaliteit zo gedaald is. Ook om van te leren, want, ´what goes down, goes up´. En bij de geobserveerde daling van criminaliteit is ook een aantal waarschuwingen te geven, zie onderstaande dia:

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder