Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[322] 12 januari 2022: Trust and Relationship Development Among Users in Dark Web Child Sexual Exploitation and Abuse Networks: A Literature Review From a Psychological and Criminological Perspective

Inleiding en context

Het is vandaag woensdag 12 januari 2022. Ik vertrek zo meteen naar Utrecht om daar een ´digitale cursus´ te presenteren voor medewerkers uit de Rechtspraak en Openbaar Ministerie over wat werkt, wat veelbelovend is en wat werkt niet bij de aanpak van criminaliteit en rechtshandhaving. Maar eerst nog een ´kennisparel´ de deur uit voor inmiddels 1.400 andere geïnteresseerden. Het is een onderwerp waar je niet vrolijk van wordt, maar wel een dagelijkse realiteit is. Het betreft een systematisch literatuuronderzoek dat een overzicht biedt van de huidige kennis en begrip van vertrouwen en relatieontwikkeling bij gebruikers van online netwerken die zich bezighouden met seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen: het daderperspectief dus. De geïnteresseerde lezer in het onderwerp van seksueel misbruik van kinderen verwijs ik naar de reeds verschenen ´kennisparels´ nummer 36;126;165;17;190;196;251 en 296 die allemaal te downloaden zijn vanaf: https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/

Het toegenomen potentieel en de snelheid van internet heeft de aard van seksuele misdrijven tegen kinderen veranderd. Het stelt personen met een seksuele interesse in kinderen in staat elkaar te ontmoeten, te communiceren en deel te nemen aan illegale activiteiten. Hoe staat het met het vertrouwen en de onderlinge relaties tussen deze personen? Eenentwintig studies voldeden aan de inclusiecriteria die waren gericht op de belangrijkste aspecten van de onderzoeksvraag van de literatuurstudie, namelijk (i) seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen, (ii) Dark Web-platforms, (iii) online forums en netwerken en (iv) ) vertrouwen en relatieontwikkeling van de gebruikers. De bevindingen laten zien dat de betrokkenheid bij interpersoonlijke communicatie en interacties met gelijkgestemde anderen verschillende functies heeft, waaronder validatie, normalisatie en ondersteuning, toegang tot deskundig advies en informatie over illegale inhoud. Dark Web-netwerken zijn risicovolle en risicovolle omgevingen waar gebruikers een continue stroom van bedreigingen moeten omzeilen en waarbij informatie over anderen en hun betrouwbaarheid beperkt is.

Het primaire doel van deze review is om een overzicht te geven van de huidige kennis en begrip over de aard van de ontwikkeling van (onderling) vertrouwen in online netwerken en hoe relaties tussen leden hiervan worden gevormd, zowel vanuit een psychologisch als een criminologisch perspectief. Deze inzichten kunnen helpen bij het verklaren en beter begrijpen van de manier waarop gebruikers van seksueel kindermisbruik-forums op het Dark Web met elkaar communiceren en met elkaar omgaan. Gezien de uiteenlopende focus van de disciplines psychologie en criminologie hopen de auteurs daarmee een meer omvattend overzicht te bieden door de relevante literatuur vanuit die twee perspectieven te bekijken.

Bron

Kloess, Juliane A. & Madeleine van der Bruggen (December 2021). Trust and Relationship Development Among Users in Dark Web Child Sexual Exploitation and Abuse Networks: A Literature Review From a Psychological and Criminological Perspective. Trauma, Violence, & Abuse, 7 December, pp. 1-18.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/15248380211057274

Samenvatting

The increased potential and speed of the Internet has changed the nature of sexual crimes against children. It enables individuals with a sexual interest in children to meet, interact, and engage in illegal activities. The literature review presented here aims to provide an overview of the current knowledge and understanding of trust and relationship development among users of online networks that are dedicated to the sexual exploitation and abuse of children. A systematic search using six databases was conducted to identify relevant literature from a psychological and a criminological perspective. Twenty-one studies met the inclusion criteria that centred around the key aspects of the literature review’s research question, namely, (i) child sexual exploitation and abuse, (ii) Dark Web platforms, (iii) online forums and networks, and (iv) trust and relationship development. Our findings reveal that the engagement in interpersonal communication and interactions with like-minded others serves various functions, including validation, normalization, and support, as well as access to expert advice, information, and material. Dark Web networks are high-stake and risky environments, where users have to manage a continuous flow of threats, with information about others and their trustworthiness being limited. The establishment and maintenance of trust is of social and technical relevance, and users have to navigate a number of demands and commitments. Findings are discussed in relation to theoretical and practical implications, as well as directions for future research.

Child sexual exploitation and abuse (CSEA) has existed long before the emergence of the Internet; however, new opportunities for offending are afforded by the online environment and its Triple A Engine, namely, anonymity, accessibility, and affordability. This makes the Internet an attractive environment to seek out and pursue certain types of information and material, as well as engaging in various activities, while at the same time keeping one’s identity and participation hidden. It also enables individuals to connect with a large number of users without the restrictions of geographical proximity, and existing social networks. While the Surface Web allows individuals to adopt online identities or personas that are difficult to verify, the Dark Web offers additional “protection” by facilitating “near-complete anonymity”  through its extra layers of encryption. More specifically, the Dark Web refers to a “part of the World Wide Web that can only be accessed using special software, such as The Onion Router (TOR), Freenet and I2P. It contains content that cannot be indexed by traditional search engines and provides anonymity for users and website operators”.

The Dark Web is a space where users can find anything from illegal drugs to stolen identities, as well as child sexual exploitation material (CSEM), and has a reputation of catering to some of the most notorious interests and goods through various platforms, with users taking advantage of its privacy and obscurity. As part of these online communities and markets, users share advice and information, as well as best practices and recommendations, often relating to privacy, security, and avoiding detection, which enables “newbies” to learn from those with substantial experience of operating on the Dark Web.

Overall, the aim of the present review is, therefore, to provide an overview of the current knowledge and understanding around the nature of trust development in online networks, and how relationships are formed among members of these, both from a psychological and a criminological perspective, in order to derive insights that may help explain and make better sense of the way users on CSEA forums on the Dark Web communicate and interact with one another. Given the varied focus of the disciplines of psychology and criminology, we thereby hope to offer a more comprehensive overview by reviewing relevant literature from two perspectives.

The literature review presented here employed a systematic search strategy in order to identify any articles that were of relevance to answering the research question. We were predominantly interested in the development of trust and relationships among users on Dark Web networks that are dedicated to CSEA. However, in light of the scarcity of existing studies, articles that explored aspects related thereto on platforms both on and off the Dark Web, and in relation to other cybercriminal activities, were still included. A number of different aspects were identified when reading and re-reading the 21 articles and are synthesized across the studies according to the perspective they represent, thereby offering an insight into the various processes that take place as part of interpersonal communication and interactions on different Internet communication platforms.

The review presented here aimed to provide an overview of the current knowledge and understanding of the nature of trust and relationship development among members of online networks that are dedicated to CSEA, both from a psychological and a criminological perspective. While the two disciplines vary in their focus, they share an interest in the topic. We were particularly interested in deriving insights from a larger literature base that may help us explain, and make better sense of, the way users on CSEA forums on the Dark Web communicate and interact with one another. The psychological literature is predominantly concerned with individuals’ motivations and the function their behavior serves, whereas the criminological literature concerns itself more with how individuals interact online. We therefore sought to answer the question of how users develop trust and relationships in a high-stakes environment (in terms of one’s identity and actions being revealed) that is predominantly used for illegal purposes, and where levels of information about others and their trustworthiness are limited.

Further contributing to our existing knowledge and understanding of this phenomenon is important in light of the implications for law enforcement and policy. Law enforcement would benefit from a more established evidence base in terms of better understanding how users operate on such networks, not only for the purpose of early detection but also in order to inform operational strategies around undercover policing. Industry in the form of public and private companies also have a vested interest in keeping up-to-date with current knowledge and understanding around the use of Internet communication platforms for illegal purposes, given their role in the monitoring of illegal content, as well as its identification and removal.

Afsluitend

Er zijn overduidelijk de rouwranden van het Internet waarneembaar. De (anonieme) beschikbaarheid en reikwijdte van kinderporno is hier een zo´n negatief gevolg van. Nederland vervult trouwens een hoofdrol in de mondiale internetindustrie. Geografisch gezien fungeert Nederland als de digitale toegangspoort voor Europa omdat de trans-Atlantische kabels in Nederland binnenkomen. De hoogwaardige infrastructuur en stabiele elektriciteitsvoorziening in ons land voorziet bedrijven in de gewenste snelheid en onderlinge connectiviteit. Dit is aantrekkelijk voor internetondernemers die zich specialiseren in dataopslag en hosting. Hoewel Nederland profiteert van de digitale infrastructuur, wordt het gelijktijdig geconfronteerd met een duistere kant van het internet: illegale praktijken zoals het opslaan en verspreiden van kind pornografisch beeldmateriaal.

Mede vanwege de Nederlandse positie in de internetindustrie, heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid om online seksueel kindermisbruik aan te pakken. Naast een prima legaal ondernemersklimaat bestaat er ook een ideaal illegaal ondernemersklimaat. Online seksueel kindermisbruik is een mondiaal grensoverschrijdend probleem dat niet stopt bij de landgrenzen. Een nationale aanpak is daarom niet genoeg. De strijd tegen online seksueel kindermisbruik is een internationale opgave, waarbij samenwerking tussen landen noodzakelijk is. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt hopelijk aanknopingspunten om de gebruikers uit hun anonimiteit te halen. Deze kennis over hoe gebruikers te werk gaan biedt opsporingsinstanties handvaten voor de aanpak met het oog op vroege detectie en het verder vorm geven van operationele strategieën. Onmisbare kennis voor de opsporingspraktijk lijkt mij.

prohic_linksonder