Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[332] 26 januari 2022: Macolin and beyond: Legal and regulatory initiatives against match manipulation

Inleiding en context

Goede morgen allemaal, maak er een mooie woensdag van op deze 26e januari 2022. Sommige ontvangers van de ´kennisparels´ vinden de muziek die ik af en toe toevoeg wat heftig. Voor die ontvangers heb ik vanochtend een prachtig mooi lied van de Kinks toegevoegd: https://www.youtube.com/watch?v=RmvL6DVFkI4 Werkelijk een ´muziekparel´. Vandaag een ´kennisparel´ over ´matchfixing´ ook wel wedstrijdmanipulatie genoemd binnen de sportwereld. De integriteit van de sport en de daarbij betrokken organisaties en individuen staan voor tal van uitdagingen. Dopingzaken, hooliganisme, transferonregelmatigheden en wedstrijdmanipulatie zijn bekende fenomenen die de rafelranden van de sport zijn. Wedstrijdmanipulatie wordt in de literatuur ook wel beschreven als één van de grootste bedreigingen voor de sport van deze eeuw.

De Conventie van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportcompetities van 2014, vaak aangeduid als de Macolin-conventie genoemd naar de Zwitserse stad Macolin (Magglingen) waar de Conventie werd opengesteld voor ondertekening, definieert dit fenomeen als volgt. “Manipulatie van sportcompetities”  is een opzettelijk handelen of nalaten daarvan gericht op oneigenlijke wijziging van de uitslag of het verloop van een sportcompetitie / wedstrijd om het onvoorspelbare karakter daarvan geheel of gedeeltelijk weg te nemen met het oog op het behalen van een onrechtmatig voordeel voor zichzelf of voor derden”.

Om in te spelen op de bedreiging die wedstrijdmanipulatie met zich meebrengt zijn er verschillende initiatieven genomen, zowel op overheidsniveau als op het niveau van sportorganisaties. Een van deze initiatieven is het Verdrag van Macolin, dat in september 2019 in werking trad toen vijf leden van de Raad van Europa het tegen die tijd hadden geratificeerd. Het verdrag heeft als belangrijkste doelstellingen het voorkomen, opsporen en bestraffen van nationale of transnationale manipulatie van nationale en internationale sportcompetities en de bevordering van de samenwerking, zowel nationaal als internationaal tussen de relevante overheidsinstanties en met organisaties die betrokken zijn bij sport en sportweddenschappen.

Om deze doelstellingen te bereiken introduceert het verdrag verschillende maatregelen die  genomen kunnen worden zoals bijvoorbeeld er voor zorgen dat de nationale wetgeving het mogelijk maakt om de manipulatie van sportcompetities in bepaalde gevallen strafrechtelijk te vervolgen. Ook maatregelen als het opzetten van mechanismen voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden en het nemen van maatregelen die gericht zijn op directe of indirecte beïnvloeding van het functioneren van sportorganisaties en exploitanten van sportweddenschappen zijn hiervan voorbeelden. In bijgesloten ´kennisparel´ wordt een systematisch overzicht gepresenteerd van het huidige wettelijke en regelgevende kader ter bestrijding van wedstrijdmanipulatie. Het betreft een vergelijking tussen een groot aantal landen.

Bron

Vandercruysse, Louis, An Vermeersch & Tom Vander Beken (January 2022). Macolin and beyond: Legal and regulatory initiatives against match manipulation. The International Sports Journal, 20 January, pp. 1-18.

https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-021-00205-y

Samenvatting

Match manipulation, as one of the most common types of sports fraud, constitutes a significant threat to the integrity of sport and those involved. This paper aims to provide an image of the legal and regulatory framework currently in place to tackle match manipulation in sport against the background of the topics dealt with by the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions of 2014 (Macolin Convention). The paper, firstly, observes that, over the course of the past decade, several European states have introduced specific anti-corruption laws to deal with the phenomenon. In addition, multiple initiatives that were taken with the intention of improving national and international cooperation in relation to the topic of match manipulation are considered. At national level, numerous states have created multi-stakeholder platforms, so-called national platforms. At international level, cooperative initiatives exist as well. For example, organisations such as INTERPOL and Europol facilitate cooperation between police authorities and law enforcement agencies. Furthermore, the Group of Copenhagen, created against the backdrop of the Macolin framework, brings together representatives of the various national platforms. Last, the paper discusses multiple actions taken at the level of sports organisations in order to strengthen their regulatory framework with the aim of preventing, detecting and sanctioning match manipulation.

Afsluitend

Al met al kan worden geconcludeerd dat de wet- en regelgeving de afgelopen jaren is toegenomen en een cruciaal aspect vormt van de strategie ter bestrijding van wedstrijdmanipulatie. Een belangrijke verbetering in dat opzicht is dat de samenwerking met belangenpartijen een prominentere plaats heeft gekregen binnen de anti-match-manipulatiestrategie. Een facet dat verdere versterking en verduidelijking behoeft is in hoeverre en onder welke wettelijke voorwaarden, bijvoorbeeld uit overwegingen van vertrouwelijkheid van onderzoeken en gegevensbescherming, informatie kan worden uitgewisseld tussen publieke en private actoren. Aangezien samenwerking tussen deze actoren de sleutel is om wedstrijdmanipulatie tegen te gaan, zou toekomstig onderzoek hieraan moeten en kunnen bijdragen.

Ten slotte wil ik de geïnteresseerde lezer wijzen op een onlangs uitgegeven rapport inclusief verschillende bijlagen van de Verenigde Naties over de wereldwijde corruptie in sport. The Global Report on Corruption in Sport reveals the staggering scale, manifestation, and complexity of corruption and criminal networks in sport at international and national levels: https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/grcs/index.html Een ´must read´.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder