Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[345] 17 februari 2022: A Meta-Analysis of the Effectiveness of EMDR and TF-CBT in Reducing Trauma Symptoms and Externalizing Behavior Problems in Adolescents

Inleiding en context

Goede morgen beste mensen, het is vandaag donderdag 17 februari 2022. Opnieuw een verse ´kennisparel´ in jullie mailbox om het gebruik van kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving te stimuleren. Vandaag een ´kennisparel´ van eigen bodem. Een viertal Nederlandse onderzoekers geeft een systematisch overzicht hoe trauma en de daaraan gekoppelde problematiek bij adolescenten kan worden voorkomen of gereduceerd.   

Traumatische ervaringen zijn o.a. kindermishandeling, verwaarlozing, blootstelling aan partner geweld en het meemaken van een gewelddadige dood van een geliefde. Als gevolg van deze blootstelling blijkt dat verscheidene emotionele- en gedragsproblemen ontwikkeld kunnen worden op latere leeftijd, waaronder (geweld)criminaliteit. De zogenaamde ´cycle of violence´ is gebaseerd op de claim dat mishandelende kinderen zelf ook zullen gaan mishandelen. Uit onderzoek blijkt ook dat bij kinderen die verwaarloosd of mishandeld zijn, het waarschijnlijker is dat ze op latere leeftijd gewelddadig zijn. Het ervaren van fysieke mishandeling door een volwassene, wordt gezien als een risicofactor voor gewelddadig gedrag naar anderen op latere leeftijd.

Onder jeugdtrauma wordt onder meer verstaan het ervaren van een gebeurtenis die invloed heeft gehad op het verdere leven van de jongere in kwestie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Seksueel misbruik (aanranding en alle meer ernstige contact seksuele handelingen);
  • Verwaarlozing (zowel emotioneel, pedagogisch als affectief);
  • Fysieke mishandeling (geweld zoals slaan, schoppen etc. van ouder/opvoeder naar kind);
  • Psychische mishandeling (getuige van zwaar geweld, regelmatig getuige zijn van geweld tussen ouders/verzorgers, bedreigd worden met (vuur)wapen).

Onderzoek heeft een verband aangetoond tussen trauma uit de kindertijd, geweld en betrokkenheid bij justitie. Omdat jeugdstrafrechtstelsels beter zijn afgestemd op de behoeften van getraumatiseerde jongeren, is een aantal traumagerichte behandelprogramma’s ontwikkeld om de gevolgen van trauma te verzachten. Evaluaties van trauma gerelateerde behandelingen tonen hun effectiviteit aan bij het verminderen van trauma gerelateerde symptomen. Verder heeft eerder onderzoek aangetoond dat trauma-geïnformeerde behandeling gedragsproblemen en institutioneel geweld kan verminderen. De auteurs van bijgesloten ´kennisparel´ geven een oordeel over de effectiviteit van twee specifieke interventies om de gevolgen van trauma onder jongeren te reduceren.

Bron

Hoogsteder, Larissa M., Lotte ten Thije, Eveline E. Schippers & Geert Jan J. M. Stams (April 2021). A Meta-Analysis of the Effectiveness of EMDR and TF-CBT in Reducing Trauma Symptoms and Externalizing Behavior Problems in Adolescents. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, April, pp. 1-23. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X211010290

Samenvatting

This multi-level meta-analysis tested if evidence-based trauma treatment was effective in reducing trauma symptoms and externalizing behavior problems in adolescents. Based on eight independent samples and 75 effect sizes, results indicated that Trauma Focused-Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) and Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) had a large and significant overall effect (d = 0.909) on reducing trauma symptoms and externalizing behavior problems. Trauma treatment significantly decreased trauma symptoms (large effect) and externalizing behavior problems (medium effect). Age and type of control group moderated treatment effects. Treatment was more effective in older adolescents. Trauma treatment for adolescents with externalizing behavior problems had a larger effect compared to no treatment, but not compared to treatment as usual. It seems important to provide a broad treatment offer for adolescents with severe externalizing behavior problems, in which, besides trauma treatment, attention is paid to reducing relevant individual risk factors for behavior problems.

Afsluitend

Opnieuw een bewijs dat beschikbare kennis, dit keer over behandeling van trauma´s bij kinderen en het voorkomen van (geweld)criminaliteit, behulpzaam kan zijn bij het toepassen van effectieve interventies. Voor een zeer uitgebreide beschrijving van bijgesloten ´kennisparel´ verwijs ik geïnteresseerde lezers naar: https://crimesolutions.ojp.gov/ratedpractices/124?utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=csreleases Trouwens, met de meeste jongeren gaat het goed, maar er blijven kleine hardnekkige groepen over waar het niet goed mee gaat. Die negatieve ontwikkeling wordt deels veroorzaakt door opgelopen jeugdtrauma´s, gelukkig kan daar volgens bijgevoegde onderzoeksynthese wat aan gedaan worden, hoewel dat een lastige opgave blijkt te zijn. Kortom: relevante kennis voor beleid en praktijk.

prohic_linksonder