Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze maandag 23 mei 2022. Vandaag treffen jullie een ´kennisparel´ aan van eigen hand. Het is trouwens een jubileumparel, het namelijk de 400e die ik tot nu toe heb verstuurd en daarom dit deuntje: https://www.youtube.com/watch?v=VxA3atHD2QM De ´kennisparel´ van vandaag betreft een compilatie van sinds maart 2020 verzonden ´georganiseerde misdaad kennisparels´. Ik krijg vanuit de praktijk en beleid regelmatig vragen over specifieke ´kennisparels´ die over op evidentie gebaseerd inzichten over georganiseerde misdaad gaan. Ik ben er gisteren een dag voor gaan zitten en heb bijgesloten compilatie gemaakt van 71 verschenen ´georganiseerde misdaad kennisparels´. Trouwens, ik verwijs de geïnteresseerde ´kennisparelontvanger´ ook graag naar de inhoud van de zogenaamde ´kennisagenda ondermijning´: https://www.wodc.nl/onderzoek-in-uitvoering/kennisagenda-ondermijning

Bron

Waard, Jaap de (mei 2022). Georganiseerde Misdaad Kennisparels 2020-2022: Een overzicht van op evidentie gebaseerde inzichten rond georganiseerde misdaad. Den Haag: Ministerie van Justitie & Veiligheid, Directoraat-Generaal Ondermijning, 79 pp. https://www.researchgate.net/publication/360773928_Georganiseerde_Misdaad_Kennisparels_2020-2022_Een_overzicht_van_op_evidentie_gebaseerde_inzichten_rond_georganiseerde_misdaad

Samenvatting

De afgelopen 25 jaar is een grote hoeveelheid studies verschenen waaruit blijkt welke maatregelen en interventies effectief zijn en welke niet bij het voorkomen van en reduceren van criminaliteit, recidive en angst voor criminaliteit. In het bijzonder betreft dit zogenaamde synthesestudies of meta-evaluaties die een omvangrijke hoeveelheid onderzoeken naast elkaar zetten. Op basis van een groot aantal recent verrichte meta-evaluaties op criminologisch gebied blijkt dat er steeds vaker uitspraken kunnen worden gedaan over de (in)effectiviteit van interventies en maatregelen gericht op het tegen gaan of voorkomen van criminaliteit.

Per maart 2020 is een start gemaakt met het bijna dagelijks rondsturen van zogenaamde ‘kennisparels’ op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Het betreft voornamelijk de hier bovengenoemde synthesestudies, maar ook andere studies zoals bijvoorbeeld overheidspublicaties of kritische commentaren op beleid en praktijk. Een ´kennisparel´ bevat in de regel een samenvattend overzicht van kennis over werkzame preventieve en repressieve interventies en maatregelen. Het doel is om een systematisch overzicht te bieden van verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies. Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses en aansprekende concepten en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Vaak wordt ook een samenvattende beschrijving gegeven van een aantal factoren en kenmerken die de werkzaamheid en effectiviteit van die interventies en maatregelen bepalen.

Die dagelijkse ´kennispareltjes´ worden inmiddels door meer dan 1500 geïnteresseerde lezers per email ontvangen. Deze ontvangers zijn werkzaam op het brede terrein van Justitie, in het bijzonder binnen de zogenaamde strafrechtketen. Die keten bestaat uit achtereenvolgens de onderdelen Preventie, Opsporing, Vervolging, Berechting, Strafuitvoering, en Nazorg aan slachtoffers en reclassenten. De reacties bij de ontvangers zijn overwegend positief. Het blijkt dat ontvangers ook met (kritische) vragen komen. Kortom: het ´laten landen van kennis´ bij de juiste partijen en vaak op het juiste moment blijkt te werken.  

Er worden ook regelmatig eerder verzonden ´kennisparels´ opgevraagd. Om aan die vraag te voldoen zijn de tot nu toe verzonden ´kennisparels´ beschikbaar gesteld op website ´probleemgericht werken aan High Impact Crime´: https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/ De inleidende teksten en de ‘’kennisparels’’ zelf zijn daarvan eenvoudig te downloaden. Door hierop te klikken wordt toegang verkregen tot de documenten zelf. Op deze wijze kunnen de studies ‘’vanachter het (thuiswerk)bureau’’ worden opgevraagd en bekeken. Het hoofddoel is om aan te tonen dat de laatste jaren een accumulatie van kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving heeft plaats gevonden.

Vanuit de (politie)praktijk wordt regelmatig gevraagd naar eerder verschenen ´kennisparels´. Die zijn zoals hier boven vermeld vanaf deze website te downloaden: https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/ Om het de ontvangers binnen de rechtshandhavingsorganisaties wat eenvoudig te maken is bijgesloten compilatie gemaakt van zogenaamde georganiseerde misdaad kennisparels. Het betreft een chronologische opsomming van de ´kennisparels´ die primair gaan over de verschillende aspecten van georganiseerde misdaad. Het gaat om in totaal 71 documenten die vanaf maart 2020 als ´kennisparel´ zijn verschenen. Voor de systematiek wordt het volgende format gehanteerd: auteurs; jaar van uitgave; titel; uitgever / tijdschrifttitel ; dieplink; samenvatting; en afsluitende opmerkingen.

In de toekomst zal er regelmatig een aanvulling worden gemaakt met verse georganiseerde misdaadparels. Het primaire doel is het bieden van inzicht en overzicht van analyses, achtergrondgegeven over omvang en ernst, trends en maatregelen en interventies gericht op georganiseerde misdaad. Dit inzicht moet bijdragen aan een beleid en aanpak van de operationele (politie)praktijk dat werkzaam is. Deels wordt getracht om de (traditionele) kloof tussen beleid, wetenschap en praktijk te overbruggen. Ten slotte is het doel om de schijnbaar onoverzichtelijke berg aan wetenschappelijke studies meer overzichtelijk maken. Hopelijk draagt dit initiatief bij aan een meer effectieve aanpak van georganiseerde misdaad en daarmee uiteindelijk aan een maatschappelijk effect waarmee zowel georganiseerde misdaad in de brede zin van het woord, slachtofferschap en daderschap worden gereduceerd en voorkomen: kennis om de maatschappij nog veiliger te maken.

Afsluitend

De georganiseerde misdaad kent vele verschijningsvormen en daarmee gepaard gaande criminele hoofdactiviteiten: van synthetische drugsproductie tot mensensmokkel, van diefstal van ladingen tot Internetfraude, van cocaïnehandel tot grootschalige witwaspraktijken. De delicten die in het kader van georganiseerde misdaad gepleegd worden kunnen zeker niet als zogenaamde slachtofferloze delicten worden gedefinieerd. Met georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt geduid op een breed scala aan criminele fenomenen en de verwevenheid daarvan met maatschappelijke sectoren, legale bedrijvigheid en sociale structuren. Georganiseerde criminaliteit is mondiaal vertakt, maar altijd lokaal geworteld.

De aanduiding ‘ondermijning’ verwijst vooral naar de effecten van de georganiseerde criminaliteit op de samenleving: de risico’s van verwevenheid van onder- en bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’. Algemener gezegd gaat het om aantasting van de leefbaarheid, aantasting van het financieel-economisch stelsel, aantasting van het rechtsgevoel en aantasting van de rechtsstaat en zijn instituties.

De integriteit van de samenleving is in het geding, waarbij de directe leefomgeving van inwoners wordt bedreigd. Dat geldt vooral wanneer de legale en illegale markten sterk verweven met elkaar zijn. De grenzen tussen legaal gebruik en misbruik van diensten en voorzieningen kunnen hier flinterdun zijn. Uiteindelijk draait de maatschappij (inwoners, overheid en bedrijfsleven) op voor de directe en indirecte financiële en emotionele schade.

Hopelijk biedt bijgesloten compilatie van recent verschenen kennisbronnen bij aan een meer effectieve aanpak van de georganiseerde misdaad in Nederland. Uiteraard is veel onbekend rond het fenomeen, maar op basis van de bijgesloten ´kennisparel´ kunnen we toch wel stellen dat het kennisniveau rond georganiseerde misdaad in Nederland en daarbuiten de laatste jaren flink is toegenomen. Maak er gebruik van zou ik zeggen.

400-GeorganiseerdeMisdaadKennisparelsJaapdeWaard.23052022Downloaden