Probleemgericht werken aan High Impact Crime

Inleiding en context

Goede morgen op deze bijna tropische dinsdag 9 augustus 2022. Het houdt maar niet op met het mooie weer, er is sprake van een heat wave: https://www.youtube.com/watch?v=eUmiJQU1KBE Vandaag een prima ´kennisparel´ over de kenmerken en achtergronden van cannabiskwekers. Voor het beleid om de illegale teelt van cannabis tegen te gaan is het noodzakelijk om meer over de achtergrondkenmerken en beweegredenen van die telers aan de weet te komen. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt dat beeld vanuit een internationaal perspectief. Wereldwijd is cannabis de meest gebruikte illegale drug en de meeste landen blijven zich inzetten voor het verbod op zowel de productie als het gebruik ervan. Tegen deze achtergrond hebben wereldwijde patronen van cannabisteelt een interessante ontwikkeling laten zien. Het gaat dan om een verschuiving van productie voor internationale markten geconcentreerd in bepaalde ontwikkelingslanden, naar meer gedecentraliseerde productie in bijna elk land.

Vroege empirische studies over cannabisteelt in het mondiale noorden waren gericht op grootschalige commercieel georiënteerde telers of onderzochten kleine steekproeven van telers. Deze studies waren vaak gebaseerd op politiegegevens om op basis daarvan uitspraken te doen over de prevalentie van cannabisteelt. Dit kan hebben geleid tot verkeerde percepties met betrekking tot de prevalentie van verschillende soorten telers en teeltactiviteiten en gerelateerd crimineel gedrag. Dat kan mogelijke implicaties met zich hebben mee gebracht bij de gemaakte beleidskeuzes. Als reactie op de synchrone uitbreiding van de cannabisteelt in veel geïndustrialiseerde landen over de hele wereld is grensoverschrijdend onderzoek nodig om een ​​beter inzicht te krijgen in wie betrokken is bij de binnenlandse teelt, de diversiteit aan teeltpraktijken en motivaties en de ervaringen van telers met en betrokkenheid bij andere criminele activiteiten en hun interactie met onder andere het cannabiscontrolebeleid in die landen. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt dat inzicht rond elf landen, waaronder Nederland.

Bron

Decorte, Tom & Garry R. Potter (July 2022). The Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC): A transnational online survey of cannabis growers. Lisbon: European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, 17 pp.

https://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/web-surveys/global-cannabis-cultivation-research-consortium-gccrc-transnational-online-survey-cannabis-growers_en

Samenvatting

Worldwide, patterns of cannabis cultivation have shifted from production for international markets concentrated in certain developing countries, to decentralised production in almost every country. In response to the synchronous expansion of cannabis cultivation in many industrialised countries, cross-national research is needed to develop a better understanding of the characteristics of those involved in cannabis cultivation. This need for further research forms the context within which the Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC) was created and the International Cannabis Cultivation Questionnaire (ICCQ) was developed.

The ICCQ was developed to bridge the gap in international comparative research, as early empirical studies on cannabis cultivation in the global north focused on large-scale, commercially oriented growers, or examined small samples. This paper presents some of the key findings from the first wave of the ICCQ, the methodological lessons learned from implementing online surveys targeted at drug producers and the policy implications of the survey results. As this study shows, the survey has generated important substantive findings about cannabis cultivation, along with policy insights and methodological lessons, that would likely have been unattainable through other methods.

Afsluitend

De gehanteerde onderzoekmethode laat zien het gebruik van online enquêtemethoden onder producenten van cannabis een valide onderzoekmethode is. Het aantal respondenten dat is gerekruteerd in een reeks landen toont aan dat grootschalige en internationale online enquêtes kunnen worden uitgevoerd met verborgen populaties van personen die betrokken zijn bij de productie en levering van drugs in meerdere landen, althans in het geval van cannabistelers. Hoewel grotere enquêtes onder drugsgebruikers bestaan is in bijgesloten ´kennisparel´ de grootste steekproef op dit moment gebruikt van respondenten die betrokken zijn bij de omvangrijke productie en levering van cannabis. In het kader van de aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland een belangrijke bron.

438-CannabisGrowersCultivationProductionComparaticeResearch.July2022Downloaden