Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[208] 6 mei 2021: Fraud and its relationship to pandemics and economic crises: From Spanish flu to COVID-19

Inleiding en context

Goede morgen het is donderdag 6 mei 2021. Het was weer mooi om gisteren onze vrijheid te vieren, het grootste bezit in een democratie. Maar nu naar de ´kennisparel´ van vanochtend. Een prima overzicht van één van mijn favoriete wetenschapper op het brede terrein van fraude en georganiseerde misdaad, Michael Levi: https://www.cardiff.ac.uk/people/view/38041-levi-michael  

Het bijgesloten rapport tracht de gemeenschappelijke kenmerken van fraude in verband met pandemieën te identificeren en te verklaren en eventuele risico’s te identificeren die uniek zijn voor pandemieën en financiële crises. Om te beginnen met de Spaanse grieppandemie van 1918 tot en met de COVID-19 epidemie waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd. Het geeft een overzicht van de algemene invloed van het Internet op vormen van cyberfraude en aanverwante zakelijke / georganiseerde misdaden tegen individuen, bedrijven en de overheden, waarbij plausibel betrouwbare gegevens uit Australië en het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt als indicaties voor meer algemene trends. Het rapport identificeert een aantal nieuwe vormen van criminaliteit en modi operandi die zijn ontstaan ​​tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 en die niet werden geobserveerd bij eerdere pandemieën. Deze veranderingen kunnen het gevolg zijn van volksgezondheidsmaatregelen die zijn genomen als reactie op COVID-19, de huidige stand van de technologie en de activiteiten van rechtshandhavers en regulerende partijen. Het rapport geeft het beeld dat veel fraude plaatsvindt, ongeacht de toestand van de economie, maar dat er tijdens pandemieën een aantal specifieke fraudevormen plaatsvindt, met name online fraude. Ook worden sommige eerder voorkomende vormen van fraude aan het licht gebracht door economische crises, terwijl fraude die voortvloeit uit en faillissementen veroorzaakt wordt veroorzaakt door economische crises. Het rapport sluit af met een bespreking van de beleidsimplicaties voor preventie, weerbaarheid en voor private en publieke veiligheidszorg in Australië.

Bron

Levi, Michael & Russel G. Smith (May 2021). Fraud and its relationship to pandemics and economic crises: From Spanish flu to COVID-19. Canberra, AUS: Australian Institute of Criminology, 74 pp. https://www.aic.gov.au/publications/rr/rr19

Samenvatting

This report seeks to draw out the common characteristics of frauds associated with pandemics, and to identify any risks unique to pandemics and financial crises, beginning with the Spanish flu pandemic of 1918, as the closest to COVID-19 in the modern era. It summarises the general influence of the internet or remote intrusions on contemporary frauds and allied corporate/ organised crimes against individuals, businesses and government, using plausibly reliable data from Australia and the United Kingdom as indicative of more general trends. The report identifies some novel crime types and methodologies arising during the COVID-19 pandemic of 2020 that were not seen in previous pandemics. These changes may result from public health measures taken in response to COVID-19, the current state of technologies and the activities of law enforcement and regulatory guardians. The report notes that many frauds occur whatever the state of the economy, but that some specific frauds occur during pandemics, especially online fraud. Similarly, some previously occurring frauds are revealed by economic crises, while frauds arising from and causing insolvencies are stimulated by economic crises. The report concludes with a discussion of the policy implications for prevention, resilience and for private and public policing and criminal justice in Australia. It stresses the need for plans for future pandemics and economic crises to include provisions for better early monitoring and control of fraud and procurement corruption.

The report reviews existing projections of changes in online and offline economic crimes. It analyses how fraud and economic crime may plausibly change by June 2022 as a result of the coronavirus pandemic, via expected socio-economic impacts and changes in motivation, opportunities and guardianship capabilities. It concludes with a discussion of the policy implications for prevention, for building resilience and for private and public policing and criminal justice responses, focusing on Australia. Whatever the need for improvement of policing and prosecution to enhance legitimacy in the eyes of the public and to deter crime, the report stresses that plans for future pandemics and economic crises must include provisions for better monitoring and control of fraud. The faster that loans are monitored and controlled, the less will be lost to fraud. To achieve this, greater transparency and accountability are needed in the implementation of government pandemic response initiatives.

Afsluitend

Een belangrijke boodschap is dat overheden en bedrijven aandacht moeten besteden aan de verschillende neutralisatietechnieken en coping-strategieën die individuen gebruiken om hun oneerlijk gedrag te rechtvaardigen. Eén van Ron Clarke’s technieken van situationele criminaliteitspreventie is het verwijderen of reduceren van excuses voor illegaal handelen. Dit kan worden bereikt op vier manieren die direct relevant zijn voor de preventie van fraude tijdens pandemieën. Ten eerste moeten er duidelijke regels zijn om ervoor te zorgen dat potentiële daders precies weten wat rechtmatig gedrag inhoudt. Tijdens pandemieën, wanneer financiële stimuleringsbetalingen vaak snel worden geïmplementeerd is het voor individuen vaak onduidelijk wat hun verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld het in aanmerking komen voor het claimen van gelden van overheden. Tegenstrijdige regels tussen jurisdicties moeten ook worden vermeden.

Ten tweede zouden regeringen het sociale nut van het naleven van regels kunnen benadrukken en duidelijk maken van de morele verplichting of het sociale contract dat inwoners verplicht om niet te handelen op frauduleuze wijze voor persoonlijk gewin zodat anderen in de gemeenschap worden benadeeld. In termen van tertiaire criminaliteitspreventie met behulp van het strafrechtsysteem, openbare shaming op een re-integratieve manier zou voordelen kunnen hebben om recidive te minimaliseren. Ten derde kunnen technologische oplossingen ook worden gebruikt om te controleren. In het geval via fraudecontrole frauduleuze betalingen onmogelijk maken of het is een haalbare optie om ze snel te detecteren door middel van data-analysemethoden.

Ten slotte zou het helpen om naleving van bestaande regels te bereiken door rationalisaties te voorkomen op basis van argumenten als ‘ik wist niet dat wat ik deed illegaal was’ of  ‘de regels waren te ingewikkeld om te begrijpen´. Allemaal vormen van criminaliteitspreventieve maatregelen. Ook hier is criminaliteitspreventie de eerste weg om te bewandelen.

prohic_linksonder